Bestelhistorie | Winkelwagen
€ 0,00
Winkelwagen

Zoeken

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Actiestoelen.nl is gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna worden aangeduid met Actiestoelen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan: ieder (rechts-) persoon tot wie Actiestoelen haar aanbiedingen richt, alsmede die aan Actiestoelen aanbiedingen richt, en degene die aan Actiestoelen een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie Actiestoelen in enige rechtsbetrekking staat, verder te noemen "wederpartij".

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle aanbiedingen van Actiestoelen van alle aan Actiestoelen verstrekte opdrachten, alsmede van alle door Actiestoelen gesloten overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Actiestoelen slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgave (inclusief bijlage) van Actiestoelen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.

Artikel 4 Totstandkoming

4.1 De overeenkomst komt tot stand indien een aanbod van Actiestoelen door de wederpartij wordt aanvaard, tenzij Actiestoelen, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding aan de wederpartij te kennen geeft geen overeenkomst meer te willen sluiten, in welk geval het aanbod van Actiestoelen rechtmatig geacht zal worden te zijn herroepen.

4.2 Het in 4.1. geldt niet ingeval door Actiestoelen een onherroepelijk aanbod is gedaan. In dat geval komt een overeenkomst tot stand indien het aanbod van Actiestoelen binnen de door deze gestelde termijn door de wederpartij wordt aanvaard.

4.3 Indien een aanvaarding door de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan geldt dit als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten en is op een zodanige aanvaarding het hierna sub. 4.4 bepaalde toepassing.

4.4 Op basis van een aanbod van de wederpartij komt slechts een overeenkomst tot stand indien dit door Actiestoelen wordt aanvaard.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Opgegeven prijzen zijn netto prijzen en gelden derhalve tenzij uitdrukkelijk anders vermeld exclusief omzetbelasting.

5.2 Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden.

5.3 Niettegenstaande de levering voor een vaste prijs, al dan niet begrepen in een prijs voor levering, behoudt Actiestoelen zich met betrekking tot de levering en welke na verloop van zes maanden de datum van het sluiten van de overeenkomst worden verricht, het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen indien overheidslasten, sociale lasten, belastingen of heffingen een verhoging ondergaan of nieuwe ontstaan, alsmede bij wijziging van de valutaverhoudingen, prijsverhogingen door leveranciers van Actiestoelen. wijzigingen in loonkosten en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren. Een maand wordt op dertig dagen gesteld.

5.4 Het gestelde sub 5.3 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen en in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij het tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.

5.5 Ingeval toepassing van artikel 5.3 en 5.4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, mits de wederpartij uiterlijk binnen veertien dagen nadat Actiestoelen hem van een prijsverhoging in kennis heeft gesteld, schriftelijk aan Actiestoelen laat weten dat van dit recht gebruik wordt gemaakt.

5.6 Opgegeven prijzen zijn inclusief kosten van gebruiksklaar maken en/of transport en/of verzending, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Vorenstaande geldt niet indien de netto factuurwaarde van de levering minder dan € 500,- bedraagt. Alsdan zijn de opgegeven prijzen exclusief kosten van gebruiksklaar maken en/of transport en/of verzending en zullen deze kosten ad € 35,00 excl. BTW aan de wederpartij in rekening gebracht worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 Aflevering

6.1 Opgegeven of overeengekomen levertijden gelden immers als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij Actiestoelen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.2 Het tijdstip van levering wordt, met inachtneming van hetgeen terzake is overeengekomen, door Actiestoelen bepaald. De wederpartij is gehouden de goederen op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen. Indien de wederpartij in deze verplichtingen tekort schiet, worden de goederen geacht te zijn afgeleverd op het tijdstip dat Actiestoelen daarvoor heeft bepaald en is Actiestoelen, onverminderd haar overige rechten ingevolge de wet en de overeenkomst, gerechtigd de goederen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist, voor rekening en risico van de wederpartij in rekening te brengen, zonder dat deze betaling kan weigeren wegens het feit dat afname niet heeft plaatsgevonden.

6.3 Indien aflevering van bestelde goederen niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, heeft Actiestoelen tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen recht op een naleveringstermijn van dertig dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van de wederpartij, doch niet eerder dan daags na afloop van het leveringstijdstip c.q. leveringstermijn die bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen.

6.4 Alle door de wederpartij aan Actiestoelen opgegeven maten, hoeveelheden en/of andere samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, zijn voor haar risico.

6.5 Aan de wederpartij kunnen alle kosten in rekening gebracht worden die ontstaan ten gevolge van een verzoek van de wederpartij tot eerdere of latere levering dan het sub. 6.2 bedoelde tijdstip.

6.6 Ten bewijze van aflevering van de zaken, zal de wederpartij een aan hem door Actiestoelen voorgelegde vrachtbrief ondertekenen.

6.7 Alle orders worden bij wederpartij afgeleverd op de begane grond (achter 1e deur).

6.8 De in lid 5.6 genoemde kosten gelden als afleverkosten

Artikel 7 Overmacht

7.1 Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn zowel Actiestoelen als de wederpartij bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak geeft op schadevergoeding, behoudens voor zover Actiestoelen ten gevolge van deze ontbinding een voordeel zou genieten dat zij bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zou hebben gehad.

7.2 Onder overmacht is onder meer en met name begrepen iedere van de wil van Actiestoelen onafhankelijke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals het niet tijdig ontvangen van de voor de nakoming van de verplichtingen van Actiestoelen nodig goederen van haar leverancier, bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekte van onvervangbare werknemers, brand, overstroming en belemmerende overheidsmaatregelen.

Artikel 8 Gebreken; klachttermijnen

8.1 De wederpartij dient de prestatie binnen vijf dagen na aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

8.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen tien dagen na aflevering aan Actiestoelen te melden.

8.3 Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen tien dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een jaar na aflevering schriftelijk te melden aan Actiestoelen

8.4 Klachten die door Actiestoelen na sub 8.2 en 8.3 genoemde termijn ontvangen worden, behoeven door Actiestoelen niet meer in behandeling te worden genomen.

8.5 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden, afwijkingen en geringe verschillen in kwaliteit, kleur, materiaalstructuur, maat of afwerking, leveren geen grond voor reclame op.

8.6 Klachten met betrekking tot een bepaald product geven geen recht tot opschorting c.q. niet nakoming van de op de wederpartij jegens Actiestoelen rustende verplichtingen, waaronder de verplichting tot betaling van de koopprijs, alsmede de verplichting tot afname van andere zaken dan de zaak waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 9 Betaling en zekerheidsstelling

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met uitzondering van het bepaalde sub 9.10, dient betaling zonder enige korting en / of aftrek welke niet door Actiestoelen is toegestaan te geschieden voorafgaand aan levering door overschrijving op de bankrekening van Actiestoelen, of, indien zulks schriftelijk is overeengekomen, contant ter kantore van Actiestoelen.

9.2 De in 9.1 genoemde termijn geldt als fatale termijn.

9.3 Bij niet betaling binnen de sub 9.1 bedoelde termijn, is de wederpartij vanaf het moment dat hij in verzuim is over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, echter met een minimum van 12% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 12%.

9.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

9.5 Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat zulks kan geschieden in buitenlandse valuta doch dan tegen de koers op de dag van betaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als datum van betaling geldt de dag waarop de bank het tegoed van Actiestoelen crediteert of Actiestoelen het verschuldigde bedrag contant heeft ontvangen.

9.7a In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.7b Het sub a gestelde geldt ook ingeval de wederpartij in verzuim is met enige andere op hem jegens de wederpartij rustende verplichting.

9.8 Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan is Actiestoelen. gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan de wederpartij in rekening te brengen conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien Actiestoelen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.9 De wederpartij is jegens Actiestoelen de door Actiestoelen gemaakte gerechtelijke kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het bedrag waarin de wederpartij bij een eventueel gerechtelijk vonnis is veroordeeld, verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien Actiestoelen en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

9.10 Actiestoelen is gerechtigd een gedeelte van de prijs en / of anderszins door Actiestoelen op grond van de overeenkomst gefactureerde bedragen bij vooruitbetaling te verlangen, danwel terzake een bankgarantie te verlangen.

9.11 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de wederpartij verplicht op eerste verzoek en ten genoegen van Actiestoelen zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, bij gebreke waarvan Actiestoelen gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet bedongen is.

9.12 Voor zover Actiestoelen andere vorderingen op de wederpartij mocht hebben dan de vorderingen waarop artikel 10 betreffende het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, is de wederpartij verplicht terzake van zodanige vorderingen op eerste verzoek van Actiestoelen zekerheid te verschaffen, waaronder begrepen een hoogst gerangschikt pandrecht op door Actiestoelen afgeleverde zaken die door betaling van de in artikel 10.1 bedoelde vorderingen in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan.

9.13 Weigering van de wederpartij de verlangde zekerheid te stellen, geeft Actiestoelen het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 De door Actiestoelen geleverde zaken blijven het eigendom van Actiestoelen totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Actiestoelen gesloten overeenkomsten is nagekomen:10.2 Door Actiestoelen afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

10.3 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Actiestoelen gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

10.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Actiestoelen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

10.5 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Actiestoelen :Artikel 11 Garantie

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 en met inachtneming van hetgeen hierna sub 11.2 is bepaald, garandeert Actiestoelen gedurende een periode van twaalf maanden van aflevering van de zaak dat de geleverde zaken overeenstemmen met hetgeen terzake overeengekomen is, echter met uitzondering van gebruikt geleverde zaken.

11.2 Garantie als genoemd sub 1 van dit artikel geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de door Actiestoelen te geven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg, de zaak is gerepareerd of gewijzigd zonder voorafgaande toestemming van Actiestoelen of indien de zaak is geïnstalleerd en/of gemonteerd in combinatie met andere, niet door Actiestoelen geleverde, zaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Actiestoelen

11.3 De zaken zijn vanaf het moment van aflevering volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

11.4a Voor zover het geleverde niet aan de overeenkomst mocht beantwoorden en Actiestoelen terzake, onder meer met inachtneming van het bepaalde sub 11.2 aansprakelijk mocht zijn heeft Actiestoelen het recht te harre keuze, hetzij zorg te dragen voor gratis aanvulling c.q. gratis vervanging, danwel aan de wederpartij de waarde van het gebrekkig geleverde, overeenkomstig de terzake overeengekomen verkoopprijs te vergoeden.

11.4b Ingeval Actiestoelen kiest voor vervanging of waardevergoeding als sub a bedoeld, heeft Actiestoelen het recht daartegenover de teruggave van het gebrekkig geleverde te vorderen voor zover zodanige teruggave (nog) mogelijk is.

11.5 Slechts indien Actiestoelen , nadat zijn met inachtneming van het bepaalde sub 8 tijdig in gebreke gesteld is, niet aan het sub 11.4 gestelde voldoet, zal de wederpartij het recht hebben de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.6a Indien door een gebrek in of een tekortkoming van een geleverde zaak schade wordt veroorzaakt aan personen of andere zaken en Actiestoelen voor zodanige schade aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat Actiestoelen uit hoofde van de betreffende overeenkomst terzake van de hiervoor bedoelde afgeleverde zaak reeds van wederpartij heeft ontvangen, vermeerderd met hetgeen de wederpartij uit dien hoofde eventueel nog aan Actiestoelen verschuldigd mocht zijn.

11.6b Op het sub 11.6a bedoelde maximum bedrag strekken in mindering de bedragen die Actiestoelen op grond van artikel 11.4 (ingeval van waardevergoeding) of op grond van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de betreffende overeenkomst aan de wederpartij voldoet c.q. dient te voldoen.

11.7a Indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Actiestoelen of één van haar leidinggevende ondergeschikten, gelden de beperkingen als vermeld in artikel 11.6 niet.

11.7b In een geval als bedoeld in artikel 11.7a is wel van toepassing het bepaalde in artikel 12.2 t/m 12.5.

11.8 Verdergaande aansprakelijkheid voor schade door een gebrek in of een tekortkoming van het geleverde dan volgt uit het bepaalde in artikel 11.6 en 11.7 is uitgesloten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Onverminderd het bepaalde artikel 11.6 t/m 11.8 is Actiestoelen nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Actiestoelen of haar leidinggevende ondergeschikten.

12.2 Ingeval Actiestoelen aansprakelijk mocht zijn voor schade en deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van Actiestoelen of één van haar leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Actiestoelen steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.

12.3 Ingeval Actiestoelen aansprakelijk mocht zijn voor schade, en deze schade niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Actiestoelen of één van haar leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Actiestoelen voorts beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen Actiestoelen verzekerd is, danwel redelijkerwijs gelet op de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

12.4 Voor zover het bepaalde in artikel 12.3 geen maatstaf kan zijn voor een beperking van de aansprakelijkheid van Actiestoelen (bijvoorbeeld omdat Actiestoelen geen verzekering heeft afgesloten en verzekering evenmin gebruikelijk is) dan zal de door Actiestoelen te vergoeden schade gematigd worden indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de geleden schade.

12.5 het bepaalde in artikel 12.3 en 12.4 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Actiestoelen ingevolge de wet of overeenkomst (waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden zoals in het bijzonder de artikelen 11.6 t/m 11.8 en 11.2) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van artikel 12.3 of artikel 12.3 of artikel 12.4 zou volgen.

Artikel 13 Intellectuele absolute rechten/geheimhouding

13.1 Tenzij schriftelijk anders met Actiestoelen overeengekomen, behoudt Actiestoelen alle intellectuele absolute rechten (w.o. auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht enz.) op al haar ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc.

13.2 Actiestoelen behoudt de sub 13.1 genoemde rechten en deze rechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze gebruikt worden.

13.3 De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van door Actiestoelen aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan het genoemde sub 13.1 alsmede bedrijfsgegevens van Actiestoelen. De wederpartij verplicht zich haar personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een geheimhoudingverplichting op te leggen.

13.4 De door Actiestoelen verstrekte tekeningen, berekeningen, teksten of anderzijds, blijven eigendom van Actiestoelen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op elke overeenkomst tussen Actiestoelen en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten, zullen eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar Actiestoelen gevestigd is.

14.3 Ondanks het bepaalde in artikel 14.2 is Actiestoelen echter gerechtigd een geschil aan te brengen voor de rechter die zonder het beding van artikel 14.2 bevoegd zal zijn van de vordering kennis te nemen.